Predstavitev

Predstavitev

Odvetniška družba Hajtnik Potrpin

Odvetniška družba Hajtnik Potrpin je ustanovljena leta 2015 in nadaljuje tradicijo, ki jo je že davnega leta 1983 zastavil z odvetništvom danes ugledni notar. Današnje ime nosi družba po upokojitvi cenjenega kolega Petra Volgemuta, ki je odvetniško kariero začel v tem kolektivu leta 1996..

Izogibamo se medijski izpostavljenosti; stremimo k takšnemu načinu dela, ki naj zagotavlja našim klientom celovite uresničitve njihovih interesov – naj si bo pri tem sodni postopek cilj, ali pa samo sredstvo. Pri tem smo zavezani h Kodeksu odvetniške poklicne etike in spoštovanju Ustave in zakonov.

Znanja in izkušnje


Predani celostnim rešitvam

Mlado in sveže znanje in potrebni kilometri za nami

Kombiniranje sodobnih pravnih znanosti in bogatih praktičnih izkušenj

Na pragu tretjega desetletja skupnega odvetniškega delovanja smo prepričani, da je najboljša rešitev celostna. Ni dovolj le združevanje izkušenj odvetniške, tožilske in sodne prakse. Potrebno je mlado in sveže znanje in potrebni so kilometri za nami. Kombiniranje sodobnih pravnih znanosti in bogatih praktičnih izkušenj so, poleg poznavanja ustroja delovanja družbenega in pravnega sistema, nujni za uspešno uresničevanje izbranih strategij zastopanja strank. Prevzeli smo koncept nenehno se učečega in razmišljajočega tima, katerega delo je v največji možni meri še vedno zastopanje strank pred sodiščem. Le stik s prakso omogoča prognozo in le dobra prognoza omogoča izbiro učinkovite strategije.

Način dela


Celovite rešitve

Strankam nudimo celovite rešitve, utemeljene s temeljitim strateškim razmislekom. Ključne odločitve temeljijo na doslednem spoštovanju strankinih interesov, strokovnosti, izkušnjah in znanju celotne zasedbe odvetniške pisarne. Naš način dela in naš pristop zagotavljata strankam največjo učinkovitost s svetovanjem v fazi pred institucionaliziranjem spora; kasneje v fazi zastopanja pred pravosodnimi in drugimi organi odločanja pa smo omejeni na interpretacijo tega, kar se je že zgodilo brez našega svetovanja. Spor naj bo izjema, rešitev problema pa pravilo.
Zavezanost in lojalnost

Nove stranke sprejmemo le izjemoma; tega nam ne dopušča zavezanost in lojalnost obstoječi klienteli. Skrbimo, da so naše stranke deležne pravočasne in celovite obravnave, kar terja veliko časa in priprave, kar je povezano tudi z dogovorom o uporabi posebne odvetniške tarife. Izhodišče za tak pristop je razumevanje strank, njihovih konkretnih zadev, ki nam jih zaupajo v reševanje in širše situacije, v kateri se stranka nahaja. Izbrana strategija je rezultat temeljite in ustvarjalne analize v smeri definiranja ciljev in sredstev za njihovo doseganje.
Dinamika aktivnosti in ažurnost

Dinamika aktivnosti in ažurnost izvedbe so del celovite storitve naše odvetniške pisarne. Prevzem primera pomeni aktivno vodenje in skrb za ustrezno časovno dinamiko. Seveda je hitrost poslovanja sodišč in drugih organov odločanja danost, na katero lahko le omejeno vplivamo. Zaupnost je v odvetniškem poklica samoumevna.

VREDNOTE IN POSLANSTVO


Naše izkušnje in strokovna znanja uporabljamo v interesu strank in v skladu s skupnimi vrednotami. Želimo izpostaviti samo nekaj odvetniških vrednot in veščin, ki so nam pri našem delu, tako kot našim drugim kolegom, na prvih mestih:

Zavzetost

Probleme in spore rešujemo zavzeto in angažirano. Smo predan in aktiven partner tudi najbolj zahtevnim strankam. Interes stranke je naše temeljno vodilo, zato stranki pomagamo prevzeti velik delež njenega pravnega bremena.

Zaupnost

Zaupnost ne pomeni le, da ne razpravljamo o podatkih in listinah strank, temveč tudi, da ne razkrivamo, kdo sploh so naše stranke.

Izkušnje

Bogata znanja nadgrajujemo s širokim spektrom izkušenj tako posameznikov, kot tima, ki nudi učinkovito odvetniško podporo.

Tradicija

Več kot tri desetletja uspešnega delovanja odvetniške ekipe je garancija za sposobnost sodelovanja in iskanja kakovostnih rešitev v dobro strank. Kljub tradiciji se zavedamo, da kvalitetno delo ne trpi rutine.

Strokovnost

Strokovna znanja, pridobljena v sistemu od pravne fakultete, preko pripravništev, pa do pravniškega državnega izpita nenehno dograjujemo, krepimo in izmenjujemo ter preverjamo na sodnem parketu. Ta hip ima naša pisarna enega strokovnjaka s pridobljenim in drugega v postopku pridobivanja znanstvenega izobraževalnega nazive na podiplomskem študiju. Poleg tega pa redno pridobivamo uporabna znanja na različnih neinstitucionalnih oblikah izobraževanj. Študij je osnova našega dela.

Odzivnost

Primere rešujemo s časovno dinamiko, ki je optimalna za doseganje ciljev naših strank. Potek zadeve je strankam prikazan na pregleden način in imajo popoln vpogled v stanje svoje zadeve.

Alternativno reševanje

Kljub praktično odpravljenim sodnim zaostankom verjamemo, da so alternativne oblike reševanja sporov, kjer je narava zadeve primerna za takšne pristope, boljša alternativa negotovostim in tveganjem sodnih postopkov.

Spoštovanje nasprotnika

Slovenija ima preko poldrugi tisoč odvetnikov, ki so kvalitetni, strokovni in predani svojemu poklicu. Preprostega spora ni. Občutek enostavnosti je resen znak za potrebo po povečani previdnosti.

Vizija in razvoj

Pravna varnost v evropskem prostoru, (ne)predvidljivost rezultata in trajanje pravovarstvenih postopkov na eni strani in osveščenost subjektov na drugi strani naj pripeljeta do spoznanja, da je veliko alternativnih rešitev boljših od vsiljene odločitve nosilca odločitve (npr. sodišča). Samo rešen problem omogoča, da se posvetimo nadaljnjemu razvoju. Kadar gledamo nazaj ne vidimo naprej. Vizija razvoja pisarne je v njeni regeneraciji in povezovanju: tako v notranji kadrovski rasti, kot v sodelovanju pogodbenih soizvajalcev kvalitetnih komplementarnih storitev, ki terjajo usklajeno delovanje s pravnim svetovanjem v najširšem smislu, kamor sodi pravzaprav vse področje konfliktologije, skupaj s pogajanji, upravljanjem in razreševanjem konfliktov.